Medezeggeschapsraad

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft.

Wie heeft er zeggenschap?
De zeggenschap op een school berust bij het schoolbestuur, dus de stichting of vereniging die de school in stand houdt. Met een ambtelijke term wordt dit ook wel het bevoegd gezag genoemd. Statutair wordt die zeggenschap meestal toebedeeld aan de directeur, schoolleider of College van Bestuur.

Wie heeft er medezeggenschap?
Het bevoegd gezag kan niet zomaar alles zelf bepalen. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat het bevoegd gezag instanties en personen moet raadplegen voordat hij een besluit kan nemen. Er is dus sprake van medezeggenschap.

Medezeggenschap betekent dat er leerkrachten en ouders mee mogen denken en praten over zaken op school. En dan gaat het zowel over onderwijsinhoudelijke onderwerpen als over arbeidsvoorwaarden, arbo, en scholing.

Wat zijn de wettelijke regels?
De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De wet bevat veel mogelijkheden om als ouder en leerkracht mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is.

Naast een MR per school moet ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. In de wet is ook vastgelegd welke bevoegdheden de MR’en en de GMR hebben en welke informatie de MR of GMR hoort te krijgen van de directie of het bestuur.

Waarom is medezeggenschap belangrijk?
Medezeggenschap is belangrijk omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Wanneer belanghebbenden zelf bij de besluitvorming zijn betrokken, kan het besluit rekenen op meer draagvlak. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor dat specifieke belangen van groepen personeel of andere belanghebbenden expliciet aan de orde komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan hebben zowel de medewerkers als het bevoegd gezag, en dus de hele school, hier profijt van.

Wie zitten er in de MR?
In een MR zitten leerkrachten en de ouders van leerlingen. Dit is natuurlijk een divers gezelschap met zeer uiteenlopende (deel)belangen. Dit kan best lastig zijn. Samenwerking en respect voor elkaars ideeën is daarom erg belangrijk. De personeelsleden die in de MR zitten, vormen samen de PMR. Dit is de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

Waar gaat het over in de MR?
De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld over de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Een belangrijke taak van de PMR is het vaststellen van het taakbeleid. Het taakbeleid legt alle werkzaamheden van de leerkrachten gedurende een schooljaar vast.
Welke bevoegdheden heeft de P(G)MR?
De P(G)MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het is het informatierecht, het recht op overleg, het initiatiefrecht, het instemmingsrecht en het adviesrecht. De P(G)MR is dus een soort waakhond, maar hij kan met het initiatiefrecht ook zelf onderwerpen aankaarten.

U kunt ons bereiken op:    mr.neerhof@dewaarden.nl

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]